درباره ما

هدف درخت برقراری عدالت آموزشی و رشد دانش و آگاهی و ارزش گذاری بر علم است. تاریخچه درخت  درخت، در سال 1398با هدف ایجاد پلتفرم آموزشی…

بررسی کلاس

بررسی کلاس من کجا نمایش داده می شود؟ می توانید تمام بررسی های کلاس خود را در برگه “نظرات” کلاس خود قرار دهید. توجه داشته…

مبانی تدریس

چه کسی می‌تواند در درخت کلاس تدریس کند؟ هرکسی می‌تواند در درخت کلاس بگذارد! هیچ پروسه درخواست یا تأیید وجود ندارد و نیازی به تجربه…