جلسات پیروان قرآن

Quran

جلسه پیروان قرآن جلسات مکرر

2021/10/29 at 17:00 (Tehran)
هر هفته در روزجمعه تا 2022/01/07, 11 رویداد
جلسه پیروان قرآن
تاریخ و ساعت
2021/10/29 at 17:00 (Tehran)
جلسه
هر هفته در روزجمعه تا 2022/01/07, 11 رویداد
شناسه جلسه
87303334746
مدت زمان جلسه
5 hours
Meeting Passcode
ویدئو
میزبان روشن
شرکت کننده روشن
امکانات جلسه
امکان پیوستن اعضاء جلسه قبل از میزبان
بی صدا بودن شرکت کنندگان هنگام ورود.
اتاق انتظار برای ورود اعضاء. در صورت فعال بودن این گزینه، همه اعضاء هنگام ورود باید مورد تایید میزبان قرار بگیرند.
فقط کاربران معتبر می توانند وارد جلسه شوند
Record the meeting automatically in the local computer