درس 9 از 12
در حال پیش رفت

درس 9 – آزمون و نظرسنجی – 05:36

درخت 2020/10/03

با استفاده از quizz و surveys در  Camtasia ، می‌توانید از طریق ویدیوتان از مخاطبان بازخورد بگیرید و در مورد بینندگان خود اطلاعات بیشتری کسب کنید. نحوه دستیابی به نتایج، تنظیمات، ویرایش و انتشار آزمون را بیاموزید.