درس 7 از 12
در حال پیش رفت

درس 7 – ضبط از دستگاه‌های IOS (برای سیستم عامل mac) ـ 03:32

درخت 2020/10/03

ضبط صفحه نمایش دستگاه‌های iOS با نسخه iOS 8.0 یا بالاتر را انجام دهید. سپس gesture eefects (جلوه‌های حرکات) را اضافه کنید تا هر tap (ضربه)، pinch (بزرگنمایی و برعکس)  و swipe (کشیدن تصویر به جهات مختلف) را نشان دهید.